เราทำอะไร

การขุดทองลุ่มน้ำในรัฐซัมฟารา

ถามเรา

เปิดผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ...

2021-2-18 · แต่ในปีนี้น้ำในเขื่อนทั้งสองกลับมีน้อยมาก ซึ่งปัจจุบันมีบริมาณน้ำใช้การประมาณ 3,662 ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอสำหรับใช้ในลุ่มน้ำแม่กลอง ...

ถามเรา

คณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่ง ...

คณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก จึงเตรียมจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ใน ...

ถามเรา

แม่น้ำเจ้าพระยา

นอกจากนี้ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ราษฎร รวมทั้งผู้ ...

ถามเรา

ชป. นำน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมา ...

2020-2-4 · ดร.ทองเปลว อธิบายว่า น้ำจากแม่น้ำแม่กลองที่จะมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา จะทำการผันมาลงแม่น้ำท่าจีนโดยผ่านทางคลองจระเข้สามพัน และคลองท่าสาร-บาง ...

ถามเรา

เมืองโบราณยะรัง | ฐานข้อมูล ...

นอกจากนี้ในเมืองโบราณยะรัง ยังพบโบราณวัตถุจากการสำรวจและพบโดยคนท้องถิ่นภายในและภายนอกเมืองอีกจำนวนมาก เช่น แท่นหินบด ...

ถามเรา

การไหลบ่าของน้ำและการสูญเสีย ...

การศึกษาวิจัยการไหลบ่าของน้ำและสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2556 ...

ถามเรา

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำ ...

2021-8-12 · อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ มีเมืองสำคัญที่ได้รับการขุดค้นแล้ว 2 แห่ง คือ เมืองฮารับปา และโมเหนโจ – ดาโร ทั้งสองเมืองมีอารยธรรมที่เหมือนกันทุก ...

ถามเรา

เหมืองแร่ทองคำ สองทศวรรษไม่ ...

2015-2-13 · ฉายซ้ำอีกครั้งถึงขบวนการในอำนาจรัฐกับทุนที่ไม่เคยเห็นประชาชนในสายตา กับเหมืองแร่ทองคำสองแห่งในประเทศ เหมืองทองเลยและ ...

ถามเรา

บ้านเมืองบัว | ฐานข้อมูลแหล่ง ...

เขตลุ่มน้ำ รอง: ลำเตา ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น แท็บแนวตั้ง ... " ส่วน "กุดป่อง" เป็นหนองน้ำด้านทิศเหนือมีการขุดลอกในปัจจุบัน ...

ถามเรา

Basinsystem | Databasic

2021-8-30 · น้ำแม่จัน มีพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาประมาณ 1,193.17 ตารางกิโลเมตร หรือ 745,733 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของพื้นที่ลุ่มน้ำโขง อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง (เหนือ) มี ...

ถามเรา

1. เจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ํา ...

2019-2-26 · ส30106 ประวัติศาสตร์โลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หน้า1 บทที่1 อารยธรรมโบราณ คําถามชวนคิด 1. ปัจจัยการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ําและ ...

ถามเรา

เมืองเสมา | ฐานข้อมูลแหล่ง ...

ลักษณะธรณีวิทยาของเมืองเสมาเกิดจากการทับถมของดินตะกอนน้ำ หินกรวดแม่น้ำ ซิลท์ และดินเหนียวในยุคควอเทอร์นารี ลักษณะดินของเมืองเสมาเกิด ...

ถามเรา

โครงการ สาธิตทฤษฎีใหม่บ้านแดน ...

โครงการสาธิตในพื้นที่บ้านแดนสามัคคี อำเภอเขาวง. 1) ขุดสระเก็บกักน้ำประจำไร่นาตามทฤษฎีใหม่ จำนวน 3 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ ...

ถามเรา

ประวัติการชลประทานในประเทศ ...

2021-9-8 · (3) การผันน้ำจากแม่น้ำเข้ามาเก็บไว้ในคูรอบเมือง แล้วผันต่อเข้าไปเก็บกักไว้ในพื้นที่ลุ่มต่ำ จนเกิดเป็นบึงขนาดใหญ่ เช่น จังหวัดกำแพงเพชร ได้ ...

ถามเรา

อารายธรรมจีน

2021-9-2 · อารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์. มีการค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ปักกิ่ง ลักษณะคล้ายกับโครงกระดูกของชาวจีนในปัจจุบัน มี ...

ถามเรา

''โคก-หนอง -นา'' ยกระดับสู่นโยบายรัฐ

2021-9-8 · และในการก้าวสู่ปีที่ 6 ของการเผยแพร่แนวคิด โคก หนอง นา ดำเนินการภายใต้กิจกรรม"แตกตัวทั่วไป เอามื้อสามัคคี" อันเป็นวิธีการทำการเกษตรเก่าแก่ ...

ถามเรา

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ลุ่ม ...

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำวังจากชุมชนโบราณ สู่รัฐเขลางค์นคร บรรณานุกรม กรมศิลปากร กองโบราณคดี. แหล่งโบราณคดีบ้านวังไฮ ลำพูน.

ถามเรา

บูรณาการจัดการน้ำ "ลุ่มแม่น้ำ ...

2017-6-28 · ลุ่มน้ำยม เป็น 1 ใน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 23,618 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 10 จังหวัด คือ พะเยา น่าน ลำปาง ...

ถามเรา

คันดินคูเมืองอู่ทอง ข้อมูล ...

2014-7-3 · 4 อภิรัฐ เจะเหล่า "รายงานเบื้องต้นการขุดกู้โครงกระดูกบริเวณคูเมืองโบราณอู่ทอง" สำานัก ศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี, 2553.

ถามเรา

หมู่บ้านกูแบซีราอันเนื่องมา ...

"กูแบซีรา" เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ที่ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในอดีตสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วนปนทราย ทางเข้า ...

ถามเรา

โครงการอันเนื่องมาจาก ...

2019-4-23 · "น้ำ" คือปัจจัยสำคัญที่สุดของการทำเกษตรกรรม เป็นอาชีพหลักของคนไทยทุกภาค โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ หลายโครงการทั่วประเทศ จึงเป็น ...

ถามเรา

น้ำสีทองหนองพะวา ความคืบหน้า ...

2021-5-21 · อิสรากรณ์ ผู้กฤตยาคามี : เรื่องและภาพ "ขอเชิญเที่ยวไหม น้ำสีทองแห่งพวา" หากนี่คือสถานที่ท่องเที่ยวคงเป็นคำเชิญแสนธรรมดา แต่คำพูดนี้ออกมา ...

ถามเรา

เจ้าหน้าที่ในสงขลาขุดลอกคลอง ...

2017-11-5 · มีความยาว 13 กิโลเมตร เป็นลุ่มน้ำย่อยคาบสมุทรสทิงพระ เขต ... การขุดลอกคูคลอง และกำจัดวัชพืช นอกจากจะสามารถให้คลอง ...

ถามเรา

ยุคเหล็กและพัฒนาการของ ...

๑. การให้ความหมายต่อแหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด ลุ่มน้ำยม การค้นพบแหล่งโบราณคดีบ้านวังหาด ในบริเวณตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัด ...

ถามเรา

ผู้หญิงกับการเมืองล้านนา ก่อน ...

2017-10-10 · ผู้หญิงที่อุทิศตนเองแบบ ''แม้นเมือง'' หรือมีบทบาททางการเมืองในรัฐจารีตล้านนา มีมากมายในประวัติศาสตร์ ทั้งที่เป็นตำนาน ประวัติศาสตร์ลาย ...

ถามเรา

กำเนิด(และจุดเสื่อม)ของกลุ่ม ...

2021-7-1 · กำเนิด (และจุดเสื่อม)ของกลุ่มอำนาจเดิมในภูเก็ต ยุครัฐชายขอบ (ตอน 1) ถนนถลาง ย่านการค้าเก่าใจกลางเมืองภูเก็ต กับอาคารตึกแถว ...

ถามเรา

กรมชลประทาน (ประเทศไทย)

2021-8-29 · แหล่งข้อมูลอื่น กรมชลประทาน จักรกริช สังขมณี, "ชลกร: ประวัติศาสตร์สังคมว่าด้วยความรู้และการจัดการน้ำสมัยใหม่ในประเทศไทย," วารสารสังคมศาสตร์ ...

ถามเรา

เมืองโบราณอู่ทอง

2018-6-7 · เมืองโบราณอู่ทองตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจรเข้สามพัน มีลักษณะเป็นรูปวงรีขนาด 1,850 x 820 เมตร มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ ทิศตะวันตกเป็นเขารางกะ ...