Coaching

 

Aanpakken met een plan

 

Hoe zullen wij, zorgverlener en patiënt (en gezin), samen onze doelstellingen over 3 maanden bereiken ?

 • 1 centrale zorgverlener begeleidt en gidst de patiënt
 • Communiceer dit !
 • Maak een duidelijke keuze voor individuele begeleiding, team- of groepsbegeleiding
 • Er wordt bij voorkeur in groepen gewerkt, waardoor wordt geprofiteerd van de steun van lotgenoten en groepsdruk optimaal wordt benut. ldealiter worden die groepsprotocollen gecombineerd tot drie parallelle programma's: voedingsprogram¬ma (diëtetiek), bewegingsprogramma (bewegingstherapie) en gedragsprogramma (cognitieve gedragstherapie). lndividuele doelstellingen moeten echter steeds wor¬den geformuleerd, ook als men groepsgewijs werkt.
 • Kies bij hoogrisico patiënten voor Multi-disciplinaire begeleiding en stel een zorgequipe samen
 • Maak een duidelijk gestructureerd plan met termijnen , fases en evaluatiemomenten, doordachte keuzes van zorgverlener
 • Patiënt blijft stuurman ! Het is van groot belang ervoor te zorgen dat de patiënt het programma aankan
 • De zorgverlener moet oog hebben voor de leefsituatie van de patiënten
 • De kans dat een therapie¬programma lukt is het grootst als de vereiste verandering in leef- en eetgewoonten niet al te zeer afwijkt van het bestaande leefpatroon.
 • Zorg ervoor dat de aanpassingen in leefstijl intrinsiek bekrachtigd worden, via motivatietechnieken.
 • Hou bij het samenstellen van het programma rekening met de kosten en baten van de verschil¬lende technieken en weeg deze af tegen de voor- en nadelen van de bestaande obesi¬tas.
 • Het is nodig om belangrijke steunfiguren (partners, ouders, huisgenoten) in dit proces te betrekken. Bij jonge kinderen is dit zelfs een voorwaarde.
 • Ter verhoging van de zelfwerk¬zaamheid kunnen patiënten een persoonlijk 'portfolio' bijhouden, waarin ze verslag doen van hun eigen doelen en vorderingen.

 

 

 

Assisteren

 

Hoe zal de zorgverlener (huisarts, diëtiste) gedurende 2 jaren de patiënt begeleiden ?

 • 1 centrale zorgverlener begeleidt en gidst de patiënt. Patiënt blijft stuurman.
 • Dit is een jarenlange opdracht met een gefaseerd verloop (“ 2 jaar”)
 • Mislukken en pauzes zijn toegestaan ; opgeven niet
 • Communiceer dit !
 • Falen in doelstellingen is geen mislukking, maar een leermoment in het globale plan
 • Ook bij medicatie is coaching noodzakelijk
 • Ook voor en na bariatrische heelkunde is eerstelijnscoaching belangrijk
 • Ook voor, tijdens en na commerciële dieetprogramma’s is coaching nodig
 • Denk aan “plateaufase” en “bodem”
 • Het leren accepteren van blij¬vend overgewicht is een moeizaam proces, waarbij psychologisch ondersteunende hulp onontbeerlijk is.
 • Zelfaanvaarding vormt daarom bij elke obesitaspatiënt een laatste - maar zeker niet het minste - behandeldoel binnen een vervolgtraject (onderhoudsbehandeling).